Nová Zelená úsporám

Program Nová Zelená úsporám

Vyřídíme za Vás projektovou dokumentaci, energetický audit, projektovou žádost - vše podáme, postavíme, zajistíme stavební dozor u jiné stavební firmy.

Najdete nás v seznamu odborných dodavatelů - zde.

V případě zájmu nás kontaktujte na ikm@ikmblansko.cz nebo na telefonních číslech +420 516 412 505, +420 733 577 150. 


Rodinné domy – zateplení

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínicí techniku.

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.

Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí. (Platí pro renovace od 1. září 2018.)

Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč.

 

Typ konstrukceA.0 a A.1

 

(Kč/m2)

A.2

 

(Kč/m2)

A.3

 

(Kč/m2)

Obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem a ostatní konstrukce500600800
Výplně otvorů (okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody)2 1002 7503 800
Podlahy na terénu7009001 200

Podoblasti A.0 – A.3 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Co dalšího spolu se zateplením podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. září 2018 včetně.

Rodinné domy – výstavba

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Požadované parametry budovy

 
Sledovaný parametrOznačení [jednotky]Podoblast podpory B.0Podoblast podpory B.1Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápěníEA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energieEpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hraniciU
[W.m-2.K-1]
≤ Urec≤ Upas≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavbyn50
[1.h-1]
≤ 1,0≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním obdobíθai,max
[°C]
≤ 27 °C
≤ 27 °C≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla[-]anoanoano

Co dalšího spolu s výstavbou rodinného domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem může být pouze první vlastník domu.
 • Instalaci zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Maximální velikost rodinného domu je 350 m2.
 • Opatření je třeba dokončit do 36 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Rodinné domy – zdroje energie

 • solární termické a fotovoltaické systémy,
 • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Získejte dotační bonus za kombinaci dotace z programu Nová zelená úsporám s kotlíkovou dotací!

Výše dotace

Jednorázová fixní částka:

 • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy,
 • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy,
 • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla,

Získat můžete až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

Podporované typy solárních systémů

Typ systémuVýše podpory [Kč]
Solární termický systém na přípravu teplé vody35 000
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění50 000
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-155 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-170 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1100 000
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1150 000
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem150 000

Podporované typy zdrojů energie

Typ zdrojeVýše podpory [Kč/dům]

 

v kombinaci se zateplením

Výše podpory [Kč/dům]

 

bez zateplení

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva50 00040 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva100 00080 000
Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem50 00040 000
Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva50 00040 000
Tepelné čerpadlo voda–voda100 00080 000
Tepelné čerpadlo země–voda100 00080 000
Tepelné čerpadlo vzduch–voda75 00060 000
Plynový kondenzační kotel35 00025 000
Napojení na soustavu zásobování teplem40 00030 000

Co dalšího podpoříme

 • Rozšíření stávajícího solárního systému, pokud dojde ke zvýšení využitelného zisku o 20 %, nebo se zvýší míra využití vyrobené elektřiny v místě spotřeby o 10 %.
 • Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy – 5 000 Kč.
 • Využití tepla z odpadních vod5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše 15 000 Kč na jeden dům.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitele památkově chráněných objektů.

Kdo může o dotaci žádat

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign.
 • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti

Bytové domy – výstavba

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.

Výše dotace

 • Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
 • Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu.

Co dalšího s výstavbou bytového domu podpoříme

 • Výstavbu zelené střechy částkou 500 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Kdo může žádat o dotaci

Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba.

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Opatření musí provádět dodavatel s příslušným oprávněním.
 • Realizaci je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Dotační bonus

 • Bonus získáte, pokud zkombinujete žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za jiný ekologický a úsporný zdroj tepla.
 • Nárok na bonus můžete uplatnit do 2 let od získání dotace na nový kotel.
 • Po dokončení úprav vyplatíme jak dotaci NZÚ, tak bonus za výměnu kotle.
Typ nového zdrojeDotační bonus při kombinaci se zateplením rodinného domu (Kč)Dotační bonus při kombinaci s instalací solárních systémů (Kč)
Tepelná čerpadla20 00010 000
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva20 00010 000
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva20 00010 000
Plynové kondenzační kotle20 00010 000
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva20 000 10 000

Bonusy se nesčítají, v případě nároku na bonus ve více oblastech bude vyplacena vyšší z možných částek.

Kontaktní informace

IKM s.r.o.
Brněnská 74/11
Blansko 678 01
Česká Republika

mapa

Filosofií naší společnosti je pro zákazníka vykonat všechny činnosti související s výstavbou od záměru stavět až po odevzdání hotového díla. Kromě komplexního zajištění staveb psokytujeme našim zákazníkům záruční lhůtu v dohodnuté délce a speciální servis dle dohody.