Nová Zelená úsporám

Program Nová Zelená úsporám

2. Výzva pro rodinné domy zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována dílčí i komplexní opatření
B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C. Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Od 15.5.2015 byl zahájen příjem žádostí. V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb.

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. října 2015 do 12:00 hodin
Alokace finančních prostředků: 600 000 000,- Kč

Základní pravidla:

 1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
 3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014, u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
 5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, proběhne registrace akce a bude vám doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Dotace bude vyplacena na váš bankovní účet nejpozději do 90 dní ode dne vydání Registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vyřídíme za Vás projektovou dokumentaci, energetický audit, projektovou žádost - vše podáme, postavíme, zajistíme stavební dozor u jiné stavební firmy.

Najdete nás v seznamu odborných dodavatelů - zde.

V případě zájmu nás kontaktujte na ikm@ikmblansko.cz nebo na telefonních číslech +420 516 412 505, +420 733 577 150. 

Kontaktní informace

IKM s.r.o.
Brněnská 74/11
Blansko 678 01
Česká Republika

mapa

Filosofií naší společnosti je pro zákazníka vykonat všechny činnosti související s výstavbou od záměru stavět až po odevzdání hotového díla. Kromě komplexního zajištění staveb psokytujeme našim zákazníkům záruční lhůtu v dohodnuté délce a speciální servis dle dohody.